...
DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG QUẢN TRỊ
 
STT Họ và tên Năm sinh Học hàm, học vị Chức vụ
1 Lê Hữu Châu 23/11/1960 ĐH Trưởng phòng
2 Hoàng Thị Thảo 14/1/1962 CVC, ĐH Phó trưởng phòng
3 Nguyễn Tấn Hà 27/11/1962 ĐH Phó trưởng phòng
4 Đinh Thê Thủy 2/10/1962 TC Phó trưởng phòng
5 Vũ Thuần 29/11/1976 Ths  
6 Tạ Quang Nguyên 17/10/1971 ĐH  
7 Trương Văn Đạo 2/10/1980 ĐH  
8 Nguyễn Văn Hải 17/3/1982 ĐH  
9 Nguyễn Thị Liên 2/9/1961 ĐH  
10 Đỗ Thị Minh Loan 1/1/1962 SC  
11 Đặng Thị Ngọc 1/5/1962 TC  
12 Nguyễn Quyết Thắng 1/1/1972 TC  
13 Đinh Quang Thản 10/2/1972 SC  
14 Lê Văn Sơn 27/1/1990 TC  
15 Nguyễn Thị Thắng 22/8/1979 ĐH  
16 Vũ Thị Bích Phương 1/10/1990 ĐH  
17 Trần Hữu Việt 20/02/1990 ĐH  
"